Wyszukiwarka

Szanowni Państwo,
Profesjonalna obsługa klienta, a także ochrona danych osobowych naszych Klientów jest dla nas najwyższym priorytetem.
Informujemy, że z dniem 25 maja 2018 roku, zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”).
W związku z powyższym chcemy Państwa poinformować o celu i zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez Inform Jakub Niedziałek sp. z o.o. oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Inform Jakub Niedziałek Sp. z o.o., spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000710322, NIP 7133096652, Regon 369079122, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Dębówka 17E, 20-823 Lublin.                           
Jako administrator danych osobowych, gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania ("Dane osobowe"), w szczególności: Imię, nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, numer rachunku bankowego, NIP, REGON, adres siedziby.
 
Gromadzimy dane osobowe w następujących celach:
 
a) wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez - Inform Jakub Niedziałek Sp.z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy ;
b) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu YG-1 Poland Sp. z o.o.  , do czasu zakończenia umowy  lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
c) finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Inform Jakub Niedziałek Sp. z o.o. , do czasu  wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
e) prowadzenia procesów reklamacyjnych  –  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Inform Jakub Niedziałek Sp. z o.o., przez okres 5 lat od zakończenia umowy.

Informujemy, że nie przetwarzamy Państwa danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  w tym profilowania.
 
 Firma Inform Jakub Niedziałek Sp. z o.o. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
1. Podmiotom, z którymi firma Inform Jakub Niedziałek Sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków firmy Inform Jakub Niedziałek Sp. z o.o. przewidzianych prawem, ochrony praw firmy Inform Jakub Niedziałek Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu firmy Inform Jakub Niedziałek                     Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
W szczególności firma Inform Jakub Niedziałek Sp. z o.o. może przekazywać Państwa „Dane osobowe” podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, operatorzy płatności oraz firmy z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z firmą Inform Jakub Niedziałek Sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić „Dane osobowe” oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez firmę Inform Jakub Niedziałek Sp. z o.o.
2.  Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, „Dane osobowe” mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
Firma Inform Jakub Niedziałek Sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa „Dane osobowe”.
Dane osobowe będą przechowywane przez firmę Inform Jakub Niedziałek Sp. z o.o. i/lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i firmy Inform Jakub Niedziałek Sp. z o.o.  

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony „Danych osobowych”. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:
1.  żądania dostępu do „Danych osobowych”; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od firmy Inform Jakub Niedziałek Sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Firma Inform Jakub Niedziałek Sp. z o.o. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa „Danych osobowych” podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, firma Inform Jakub Niedziałek Sp. z o.o. może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
2. sprostowania „Danych osobowych”, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3.  usunięcia „Danych osobowych” ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa „Danych osobowych”, a firma Inform Jakub Niedziałek Sp. z o.o.. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie „Dane osobowe”,
4.  ograniczenia przetwarzania Państwa „Danych osobowych” - w takim przypadku, firma Inform Jakub Niedziałek Sp. z o.o. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
5. przenoszenia „Danych osobowych” -pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać                                       w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez firmę Inform Jakub Niedziałek Sp. z o.o. oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
6.  sprzeciwu - w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa „Danych osobowych”, a na Inform Jakub Niedziałek Sp. z o.o. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich „Danych osobowych”.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacji można się z nami skontaktować poprzez adres email: info@informniedzialek.pl, telefonicznie pod numerem: +48 607 830 784, pisemnie na adres siedziby Inform Jakub Niedziałek  Sp. z o.o.
Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i ma na celu troskę o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że wszystkie udzielone dotychczas przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają w mocy.
Z poważaniem,
Jakub Niedziałek
Prezes Zarządu
Inform Jakub Niedziałek Sp. z o.o.

Kontakt

Dębówka 17E
20-823 Lublin
 
Info@informniedzialek.pl
 
+48 81 444 10 21
+48 81 444 10 21
+48 607 83 07 84
 

Dane firmy

Inform Jakub Niedziałek Sp z o.o.
Dębówka 17E
20-823 Lublin

NIP: 7133096652,
Regon: 369079122,
Konto: BZWBK
nr konta: 38 1090 2590 0000 0001 3225 2314

logo biale